Zaznacz stronę

Polityka ochrony danych osobowych

Poniżej przedstawiamy informacje o sposobie przetwarzania przez podmioty odpowiedzialne danych osobowych wynikającym z korzystania z naszej strony internetowej. Przetwarzanie danych osobowych (takich jak np. imię/nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą) następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz federalną ustawą o ochronie danych.

I. Odpowiedzialność

Das Projekt DINA.International wird von den folgenden Partner in gemeinsamer Verantwortlichkeit im Sinne der DSGVO sowie der nationalen Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen durchgeführt:

Projekt DINA.international jest realizowany przez następujące organizacje partnerskie (partnerów) ponoszące wspólną odpowiedzialność w rozumieniu RODO oraz narodowych ustaw o ochronie danych osobowych krajów członkowskich, jak również pozostałych przepisów prawa odnoszących się do ochrony danych:
– Fundację Rosyjsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży, Mittelweg 117b, 20149 Hamburg, tel.: +49 40 8788679 0, e-mail: info(at)stiftung-drja.de;
– Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży, Friedhofsgasse 2, 14473 Potsdam;
– Francusko-Niemiecką Współpracę Młodzieży, Molkenmarkt 1, 10179 Berlin:
– Conact – Centrum Koordynacji Izraelsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży, Altes Rathaus – Markt 26, 06886 Lutherstadt Wittenberg;
– Tandem – Centrum Koordynacji Czesko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży, Maximilianstr. 7, 93047 Regensburg;
– IJAB – Biuro ds. Międzynarodowej Pracy z Młodzieżą RFN, Godesberger Allee 142-148, 53175 Bonn.

W ramach wspólnej odpowiedzialności wyszczególnione organizacje partnerskie zgodnie z pisemnie zawartą umową wspólnie zarządzają danymi osobowymi użytkowniczek/użytkowników platformy DINA.international znajdującymi się we wspólnej bazie danych i tym samym wspólnie pełnią funkcję administratorów danych osobowych. Dotyczy to w szczególności danych osobowych użytkowniczek/użytkowników podanych podczas ich rejestracji na platformie DINA.international. Osoby korzystające z platformy mogą podczas rejestracji przyporządkować swoje dane do określonej instytucji partnerskiej.Za przetwarzanie pozostałych danych osobowych gromadzonych na stronie internetowej DINA.international odpowiedzialna, pod kątem ich ochrony, jest Fundacja Rosyjsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży. Jeśli którykolwiek z partnerów zrezygnuje ze współpracy, to od tego momentu przejmuje całkowitą odpowiedzialność za dane osobowe tych użytkowniczek/użytkowników, którzy dobrowolnie przypisali do niej swoje dane.

Fundacja Rosyjsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży przejmuje również zadanie reprezentowania praw osób, których dane dotyczą, oraz obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 i 14 RODO.

Jeśli niżej jest mowa o „Administratorze danych osobowych“, to określenie to odnosi się do Fundacji Rosyjsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży.

 

II. Inspektor ochrony danych osobowych

Z inspektorem ochrony danych osobowych Fundacji Rosyjsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży można się skontaktować w następujący sposób:

pod adresem: Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch gGmbH, z. Hd. des Datenschutzbeauftragten, Mittelweg 117b, 20149 Hamburg;

lub pod adresem e-mail: datenschutz@stiftung-drja.de lub pod numerem telefonu: +49 40/878867930.

 

III. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

„Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”), takie jak jej imię, nazwisko lub adres e-mail. Przez „przetwarzanie danych“ rozumie się w szczególności gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie i przekazywanie danych osób, których dane te dotyczą.

W przypadku wyrażenia zgody przez osobę, której dane dotyczą, na działania związane z ich wykorzystywaniem, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych koniecznych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawę prawną ich przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dotyczy to również przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy przed jej zawarciem.

Jeśli w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, konieczne jest przetwarzanie danych osobowych, wtedy podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

W przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, wtedy podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.

Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osoby trzeciej oraz jeśli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie mają charakteru nadrzędnego, wtedy podstawę prawną do przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane osobowe osób, których dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane w momencie ustania celu ich przechowywania. Przechowywanie danych po ustaniu celu ich przechowywania może mieć miejsce, jeśli taką sytuację zakłada prawo. Zablokowanie lub usunięcie danych następuje również tylko wtedy, gdy minie okres ich przechowywania określony w wymienionych normach, chyba że istnieje konieczność dalszego przechowywania danych w celu zawarcia umowy lub realizacji umowy.

Więcej informacji na temat podstawy prawnej przetwarzania oraz okresu przechowywania konkretnych danych osobowych znajdą Państwo w poszczególnych punktach tego dokumentu.

 

IV. Prawa osób, których dane dotyczą

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane, to w rozumieniu RODO są Państwo „osobami, których dane dotyczą” i przysługują Państwu następujące prawa wobec Administratora (ewentualnie przy spełnieniu kolejnych warunków uregulowanych w odpowiednich przepisach):
– prawo do dostępu do danych (art. 15 RODO),
– prawo do sprostowania i usunięcia danych (art. 16, 17 RODO),
– prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
– prawo do wycofania zgody, jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie,
– prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

Jeśli, jak wyżej wyjaśniono, przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych ze skutkiem na przyszłość, jednak wyłącznie z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją (art. 21 RODO). Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mogą Państwo skorzystać z prawa do sprzeciwu w dowolnym momencie, także bez podawania przyczyn. Jeśli skorzystają Państwo z prawa do sprzeciwu i będzie on uprawniony, nie będziemy już w tym celu przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub jeśli przetwarzanie danych jest podstawą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Zastrzeżenie to nie ma zastosowania, jeśli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli byliby Państwo zdania, że nie szanujemy Państwa praw w należytym stopniu, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zanim to jednak nastąpi, prosimy o uprzednie poinformowanie nas o Państwa roszczeniach, byśmy mogli przedsięwziąć kroki w celu usunięcia przyczyny skargi.

 

V. Wyświetlanie strony internetowej i raporty logowania

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Podczas każdego wyświetlania naszej strony internetowej system automatycznie zapisuje następujące dane i informacje dotyczące systemu komputera, na którym zostaje ona wyświetlona:
– typ wyszukiwarki i zastosowanej wersji,
–  system operacyjny użytkowniczki/użytkownika,
– dostawca usług internetowych użytkowniczki/użytkownika,
– adres IP użytkowniczki/użytkownika,
– data i godzina dostępu,
– strony internetowe, z których użytkowniczka/użytkownik został przekierowany na naszą stronę,
– strony internetowe, które zostały wyświetlone przez system użytkowniczki/użytkownika za pośrednictwem naszej strony.

Dane te są zapisywane w raportach logowania (logfiles) naszego systemu.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną do gromadzenia i przechowywania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP jest konieczne, by móc wyświetlić naszą stronę internetową. Adres IP musi być przechowywany przez cały czas trwania sesji. Pozostałe dane są zapisywane z powodów technicznych, by zapewnić stabilność i bezpieczeństwo.

Z tego wynika również uzasadniony interes przetwarzania danych zgodny z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy nie będą już niezbędne do celów, w których były gromadzone. W przypadku gromadzenia danych w celu udostępnienia strony internetowej sytuacja ta następuje w momencie zakończenia danej sesji.

W przypadku przechowywania danych w raportach logowania usunięcie danych następuje najpóźniej po upływie siedmiu dni. Dopuszcza się dłuższe przechowywanie danych. W takich wypadkach adresy IP użytkowniczek/użytkowników zostają usunięte lub zanonimizowane, , uniemożliwiając przypisanie ich do danych osób wyświetlających stronę.

 

VI. Kategorie odbiorców danych osobowych

Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim może mieć miejsce jedynie w przypadkach opisanych w niniejszym dokumencie lub gdy jednoznacznie poinformujemy Państwa o tym w innym miejscu. W związku z tym podczas rejestracji na platformie DINA.international wyżej wymienione instytucje partnerskie mają wspólny dostęp do danych zapisanych w bazie danych. Nie dochodzi jednak do innego przetwarzania danych niż w celu funkcjonowania platformy. Ponadto w celu realizacji świadczeń częściowo korzystamy z usług zewnętrznych podmiotów przetwarzających (art. 28 RODO), np. dostawców hostingu, poczty elektronicznej. Podmioty te przetwarzają jednak dane osobowe wyłącznie w ramach Unii Europejskiej.

 

VII. Rejestracja

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej oferujemy Państwu możliwość rejestracji za podaniem danych osobowych. Dane są wpisywane do formularza, po czym następuje ich przesłanie do nas oraz ich przechowywanie. Podczas procesu rejestracji każdorazowo gromadzone są następujące dane:
– imię,
– nazwisko (opcjonalnie),
– adres e-mail,
– hasło,
– instytucja (opcjonalnie).

W momencie rejestracji dodatkowo zapisywane są następujące dane:
– adres IP użytkowniczki/użytkownika,
– data i godzina rejestracji.

W drodze rejestracji zostaje dla Państwa założone konto użytkowniczki/użytkownika. Kontem tym mogą Państwo samodzielnie zarządzać za pomocą naszej strony internetowej. Wraz z kontem użytkowniczki/użytkownika zostają dodatkowo zapisane następujące informacje:
– data rejestracji,
– adres IP podczas rejestracji,
– data ostatniego logowania,
– daty ewentualnych nieudanych prób logowania.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych po uprzednim otrzymaniu zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeśli rejestracja została przeprowadzona w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, wtedy podstawę prawną przetwarzania danych dodatkowo stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Rejestracja jest konieczna w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy. Rejestracja jest również konieczna w celu zapewnienia możliwości dostępu do pewnych treści lub usług na naszej stronie internetowej. Poza tym wykorzystujemy zebrane dane, by utrzymać kontakt z zarejestrowanymi użytkowniczkami/użytkownikami, którym udostępniamy konto,  w celu realizacji umowy, np. w przypadku zmiany zasad korzystania z platformy DINA.international.

4. Okres przechowywania

Dane są zasadniczo przechowywane przez czas nieokreślony. Ich przechowywanie ustaje po upływie trzech lat od czasu zakończenia umowy.

 

VIII. Grupy, projekty i pozostałe treści własne

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Na platformie mają Państwo możliwość wstawiania własnych treści (np. tworzenia grup, projektów czy wydarzeń itp.).

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podanie danych osobowych w tym kontekście jest dobrowolne. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych służy wyłącznie przedstawieniu podanych przez Państwa danych.

4. Okres przechowywania

Dane są zasadniczo przechowywane przez czas nieokreślony. Ich przechowywanie ustaje, gdy zostaną przez Państwa usunięte lub po upływie trzech lat od czasu zakończenia umowy.

 

IX. Nawiązanie kontaktu

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Jeśli nawiążą Państwo z nami kontakt za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, formularza kontaktowego lub w inny sposób, podane przez Państwa dane (np. adres e-mail, imię/nazwisko lub numer telefonu) będą przez nas przetwarzane w celu załatwienia Państwa sprawy lub odpowiedzenia na Państwa zapytanie.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Jeśli przekażą nam Państwo dane osobowe przed zawarciem umowy, czyli przykładowo wraz z prośbą o przesłanie oferty lub zapytaniem o nasze produkty, wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Jeśli udzielili nam Państwo zgody na nawiązanie kontaktu – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. We wszystkich pozostałych przypadkach podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych następuje wyłącznie w celu odpowiedzenia na zapytanie i w tym należy doszukiwać się prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z przetwarzaniem danych.

4. Okres przechowywania

Państwa dane zostaną usunięte, jeśli z zaistniałych okoliczności będzie można wywnioskować, że Państwa zapytanie lub dany stan faktyczny został do końca wyjaśniony.

 

X. System do wideokonferencji

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Na naszej platformie mogą Państwo przeprowadzać wideokonferencje. W tym celu wykorzystujemy oprogramowanie BigBlueButton. Jeśli zdecydują się Państwo na uczestnictwo w wideokonferencji, przetwarzaniu będą podlegać następujące dane:- wybrana przez Państwa nazwa użytkownika;
– Państwa przynależność do danych pokoi;
– Państwa wizerunek na wideo, jeśli został rozpowszechniony podczas spotkania;
– Państwa wypowiedzi audio, jeśli zostały rozpowszechnione podczas spotkania;
– udostępnione przez Państwa dokumenty (np. prezentacje, tabele, grafiki, teksty, nagrania audio, wideo), jeśli zostały rozpowszechnione podczas spotkania;
– udostępniane przez Państwa wiadomości, jeśli zostały rozpowszechnione podczas spotkania;
– udostępnione przez Państwa notatki, jeśli zostały rozpowszechnione podczas spotkania;
– udostępnione przez Państwa rysunki, jeśli zostały rozpowszechnione podczas spotkania;
– udostępnione przez Państwa ankiety i odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie, jeśli zostały rozpowszechnione podczas spotkania;
– pozostałe udostępnione przez Państwa informacje, jeśli zostały rozpowszechnione podczas spotkania;
– adres IP Państwa urządzenia końcowego wykorzystanego podczas spotkania;
– data i godzina Państwa dostępu;
– zastosowana przez Państwa metoda dostępu;
– urządzenie, z którego nastąpił Państwa dostęp;
– urządzenie, do którego nastąpił Państwa dostęp.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania danych w ramach wideokonferencji stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych jest umożliwienie przeprowadzenia wideokonferencji oraz skorzystania z powiązanych z nimi i rozpoznawalnych dla Państwa funkcji, takich jak, czat lub dzielenie się ekranem itd.

4. Okres przechowywania

Przetwarzane dane są przechowywane jedynie w trakcie trwania wideokonferencji. Jeśli w danym przypadku miałoby być inaczej, wtedy zostaną Państwo o tym uprzednio poinformowani oraz, jeśli będzie to konieczne z prawnego punktu widzenia, zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie stosownej zgody. Wyniki głosowań z podaniem imion/nazwisk mogą być przechowywane przez dłuższy czas, jeśli jest to konieczne ze względów prawnych, np. w celu potwierdzenia podjętej decyzji. Jeśli nie jest to konieczne, wówczas możliwe jest przechowywanie zanonimizowanych wyników ankiet.

 

XI. Pliki cookies

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Nasza strona internetowa wykorzystuje z technicznego punktu widzenia konieczne pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Pliki cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerach. Wykorzystujemy pliki cookies, by by zoptymalizować stronę pod kątem przystępności dla użytkowniczek/użytkowników.. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają identyfikacji przeglądarki, na której ją wyświetlono, również po przejściu na inną stronę.

 

Ponadto na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies, które umożliwiają analizę zachowania („surfowania”) użytkowniczek/użytkowników w Internecie. W momencie uruchomienia naszej strony zostają Państwo poinformowani o wykorzystaniu plików cookies w celach analitycznych oraz poproszeni o zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykorzystywanych w tym zakresie. Jednocześnie zwracamy uwagę Państwu na „Informacje o ochronie danych osobowych”. Tego typu pliki cookies nie są wykorzystywane, jeśli nie zostanie wyrażona na to zgoda.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach wykorzystywania niezbędnych ze względów technicznych plików cookies stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Celem wykorzystywania plików cookies niezbędnych ze względów technicznych jest uproszczenie korzystania z naszej strony internetowej. Brak plików cookies uniemożliwia zastosowanie niektórych funkcji strony. Warunkiem koniecznym ich działania jest rozpoznawalność Państwa przeglądarki również po przejściu na inną stronę internetową. Koniecznym dla nich jest, by przeglądarka była rozpoznawalna nawet po przejściu na inną stronę. Dane użytkowniczek/użytkowników gromadzone przez niezbędne ze względów technicznych pliki cookies nie są wykorzystywane do tworzenia profilów użytkowniczek/użytkowników. Wykorzystywanie analizy plików cookies ma na celu poprawę jakości naszej strony oraz jej treści. Poprzez analizę plików cookies dowiadujemy się, jak jest ona wykorzystywana jest i tym samym możemy stale optymalizować naszą ofertę.

4. Okres przechowywania

Pliki cookies niezbędne ze względów technicznych są z reguły usuwane wraz z zamknięciem przeglądarki, czyli zakończeniem danej sesji. Inne wykorzystywane pliki cookies są automatycznie usuwane po upływie wyznaczonego czasu, który przekracza moment zakończenia danej sesji i który różni się w zależności od rodzajówplików cookies. Każdorazowy okres przechowywania plików cookies mogą Państwo sprawdzić (oraz usunąć przed upływem okresu ich przechowywania) w ustawieniach swojej przeglądarki.

 

***