הצהרה בדבר הגנת הפרטיות

מוגש לכם בזאת מידע על האופן שאנו מעבדים נתונים אישיים, כאחראים על השימוש באתר שלנו. עיבוד נתונים אישיים (כגון שם, כתובת, כתובת דוא"ל ומספר טלפון של משתמשים או משתמשות) ייעשה לפי הוראות החוק, ובפרט לפי דרישות תקנת היסוד להגנת הפרטיות (DSGVO) ולפי החוק הפדרלי להגנת הפרטיות (BDSG).

I. האחראים

הוא פרויקט של השותפים שלהלן, האחראים לו במשותף לפי תקנת היסוד להגנת הפרטיות ולפי החוקים הלאומיים להגנת הפרטיות של המדינות החברות ולפי הוראות חוק נוספות בתחום אבטחת המידע:

הקרן לחילופי נוער בין גרמניה לרוסיה, מיטלווג 117ב, המבורג 20149, טל': +49(0)40-8788679-0, דוא"ל: info(at)stiftung-drja.de,

מפעל הנוער בין גרמניה לפולין, פרידהוף-גאסה 2, פוטסדם 14473,

מפעל הנוער בין גרמניה לצרפת, מולקנמרקט 1, ברלין 10179,

מרכז התיאום לחילופי נוער גרמניה–ישראל – קוןאקט, אלטס רטהאוז – מרקט 26, לותרשטדט ויטנברג 06886,

מרכז התיאום לחילופי נוער גרמניה–צ'כיה – טנדם, מקסימילאן-שטראסה 7, רגנסבורג 93047,

המרכז לעבודת נוער בין-לאומית של הרפובליקה הפדרלית של גרמניה (IJAB), גודסברגר אלה 148-142, בון 53175.

מתוקף אחריותם המשותפת, מנהלים השותפים את המידע האישי של משתמשי הפלטפורמה DINA.international במסד נתונים משותף, ועל כן הם נושאים באחריות משותפת בעניין זה. הדברים אמורים בייחוד לגבי הנתונים האישיים שימסרו המשתמשים והמשתמשות בעת ההרשמה ל-DINA.international. כל משתמש יוכל להכריז על השתייכותו לאחד השותפים בעת ההרשמה. עיבוד המידע האישי הנוסף באתר DINA.international מצוי באחריות הקרן לחילופי נוער בין גרמניה לרוסיה בכל בנוגע לחוקי אבטחת המידע. שותף שיפרוש מהשותפות יישא באחריות הבלעדית לנתונים האישיים של המשתמשים והמשתמשות שהכריזו על השתייכותם לאותו שותף, מרגע פרישתו מהשותפות.

מימוש זכויותיהם של הגורמים הרלוונטיים ומילוי חובות היידוע לפי הסעיפים 13 ו-14 לתקנת היסוד להגנת הפרטיות מצויים אף הם באחריות הקרן לחילופי נוער בין גרמניה לרוסיה.

המושג "אחראים" כפי שיופיע בהמשך מתייחס לקרן לחילופי נוער בין גרמניה לרוסיה.

 

II. הממונה על הגנת הפרטיות

ניתן לפנות לממונה על הגנת הפרטיות של הקרן לחילופי נוער בין גרמניה לרוסיה בכתובת זו:

הקרן לחילופי נוער בין גרמניה לרוסיה, לידי הממונה על הגנת הפרטיות, מיטלווג 117ב, המבורג 20149, וגם במייל: datenschutz(at)stiftung-drja(full stop)de, או בטלפון: +49(0)40-878867930

 

III. מידע כללי בתחום עיבוד נתונים

ב"נתונים אישיים" הכוונה היא לכל מידע המתייחס לאדם מזוהה או הניתן לזיהוי, כגון שמו או כתובת המייל שלו. "עיבוד נתונים" פירושו קליטת נתוניו של המשתמש או המשתמשת, שמירתם, שימוש בהם והעברתם.

תהליכי עיבודם של נתונים אישיים כפופים לאישור האדם שאליו מתייחסים הנתונים, לפי סעיף 6, פסקה 1, משפט 1, ס"ק א' לתקנת היסוד להגנת הפרטיות.

עיבוד נתונים אישיים הדרוש לקיום הסכם, כשהאדם שאליו מתייחסים הנתונים הוא צד לאותו הסכם, כפוף לסעיף 1, פסקה 1, משפט 1, ס"ק ג' לתקנת היסוד להגנת הפרטיות. סעיף זה חל גם על תהליכי העיבוד הדרושים לצעדים טרם כריתת ההסכם.

עיבוד נתונים אישיים הדרוש לקיום התחייבות חוקית של חברתנו כפוף לסעיף 6, פסקה 1, משפט 1, ס"ק ג' לתקנת היסוד להגנת הפרטיות.

עיבוד נתונים אישיים הדרוש לקיום אינטרסים חיוניים של האדם שאליו מתייחסים הנתונים או של אדם אחר כפוף לסעיף 6, פסקה 1, משפט 1, ס"ק ד' לתקנת היסוד להגנת הפרטיות.

עיבוד מידע לצורך קיום אינטרס מוצדק של חברתנו או של צד ג', כשהאינטרסים, זכויות היסוד וחרויות היסוד של האדם שאליו מתייחסים הנתונים אינם גוברים על האינטרסים הנ"ל, כפוף לסעיף 6, פסקה 1, משפט 1, ס"ק ו' לתקנת היסוד להגנת הפרטיות.

נתונים אישיים של האנשים שאליהם הם מתייחסים יימחקו או ייחסמו ברגע שתתבטל מטרת השמירה של אותם נתונים. הנתונים עשויים להישמר גם לאחר ביטול המטרה שלשמה נשמרו, אם הדבר דרוש לפי חוק. הנתונים ייחסמו או יימחקו לאחר תום התקופה של חובת השמירה על פי הנורמות הנ"ל, אלא אם כן המשך שמירת הנתונים דרוש לכריתת הסכם חדש או לקיום הסכם קיים.

למידע נוסף על הוראות החוק החלות על עיבוד נתונים אישיים ועל התקופה ששמירתם נדרשת, ראו בתתי-הפסקאות הרלוונטיים.

 

IV. זכויות האדם שאליו מתייחסים הנתונים

כשנתוניך האישיים מעובדים, אתה האדם הרלוונטי מבחינת תקנת היסוד להגנת הפרטיות, וזכויותיך כלפי האחראי הן כדלקמן (ייתכן גם בכפוף לתנאים נוספים של ההוראות הרלוונטיות):

 • הזכות למידע (ס' 15 לתקנת היסוד להגנת הפרטיות),
 • הזכות לתיקון ולמחיקה (ס' 16 ו-17 לתקנת היסוד להגנת הפרטיות),
 • הזכות להגבלת העיבוד (ס' 18 לתקנת היסוד להגנת הפרטיות),
 • הזכות לביטול ההסכמה שניתנה לעיבוד נתונים אישיים,
 • הזכות להעברת נתונים (ס' 19 לתקנת היסוד להגנת הפרטיות).

ככל שאנו מעבדים נתונים אישיים כנ"ל במסגרת האינטרסים המוצדקים שלנו, ולאחר שמצאנו שהם גוברים על אינטרסים אחרים, אתה רשאי להתנגד להמשך עיבוד הנתונים, וזאת בהינתן סיבות הנובעות ממצבך המיוחד (ס' 21 לתקנת היסוד להגנת הפרטיות). אם עיבוד הנתונים נעשה לצורכי שיווק ישיר, זכותך להתנגד להמשך שימוש שכזה, גם בלי שתציין סיבה. לאחר שתממש את זכות ההתנגדות שלך, נפסיק להשתמש בנתוניך האישיים לאותם צרכים, אלא אם כן נוכיח כי קיימות סיבות הכרחיות לעיבוד הנתונים הגוברות על האינטרסים, על הזכויות ועל החירויות שלך, או אם העיבוד משמש למימוש זכויות על פי חוק ולהגנה עליהן. סייג זה לא יחול במקרה שעיבוד הנתונים הוא לצורכי שיווק ישיר.

אם לדעתך אין אנו מכבדים את זכויותיך במידה המתחייבת, זכותך להפנות את תלונה לרשות לפיקוח על הגנת הפרטיות נגד השימוש שלנו בנתוניך האישיים. ואולם, לפני שתנקוט צעד כזה נשמח אם תשתף אותנו בתלונתך, כדי שנוכל לפעול בעצמנו לסילוק העילה לתלונה.

 

V. הגלישה באתר וקובצי לוג

1. היקף העיבוד של נתונים אישיים

בכל כניסה לאתרנו, המערכת שלנו תרשום אוטומטית את הנתונים והמידע שלהלן מתוך המחשב של המשתמש:

(1) סוג הדפדפן וגרסתו
(2) מערכת ההפעלה של המשתמש
(3) ספק האינטרנט של המשתמש
(4) כתובת IP של המשתמש
(5) התאריך והשעה של הכניסה לאתר
(6) עמודי האינטרנט שמהם מערכת המשתמש מגיעה לאתר שלנו
(7) עמודי האינטרנט שאליהם המשתמש נכנס דרך האתר שלנו

נתונים אלה נשמרים בקובץ לוג במערכת שלנו.

2. התשתית החוקית לעיבוד נתונים אישיים

קליטתם ושמירתם של הנתונים כפופה לס' 6, פסקה 1, ס"ק ו' לתקנת היסוד לשמירת הפרטיות.

3. מטרת עיבוד הנתונים

דרושה שמירתה הזמנית של כתובת IP כדי להציג לך את האתר. לשם כך יש צורך לשמור את הכתובת IP למשך זמן הגלישה. שאר הנתונים נקלטים מסיבות טכניות כדי להבטיח את יציבות הגלישה ולצורכי אבטחה.

מכך נגזר גם האינטרס המוצדק לעיבוד הנתונים לפי ס' 6, פסקה 1, ס"ק ו' לתקנת היסוד לשמירת הפרטיות.

4. משך השמירה

הנתונים יימחקו ברגע שלא יהיה בהם עוד צורך למטרה שלשמה נקלטו. במקרה של קליטת נתונים לצורך הצגת האתר, הדבר נכון כאשר נגמרת הגלישה.

במקרה של שמירת הנתונים בקובצי לוג, הדבר נכון בחלוף שבעה ימים לכל המאוחר. עם זאת, תיתכן שמירה מעבר לטווח הזמן הזה. במקרה זה, יימחקו או ישובשו כתובות IP של המשתמשים, כך שלא ניתן לזהות עוד את מערכת המשתמש הגולש.

 

VI. קטגוריות נמענים של נתונים אישיים

העברת נתונים אישיים לצד ג' ייעשה במקרים המוזכרים בהצהרה זו בלבד או אם המעביר יודיע על כך מפורשות. בעת הכניסה ל-DINA.international יש לשותפים הנ"ל גישה משותפת לנתונים הנשמרים במסד הנתונים. הנתונים לא יעובדו אלא למטרות ההפעלה של הפלטפורמה. נוסף על כך, אנו משתמשים בספקים חיצוניים (ס' 28 לתקנת היסוד לשמירת הפרטיות) לצורך מתן השירותים שלנו (לדוג' ספק שירות ההוסטינג, ספק שירות דוא"ל). אלה מעבדים נתונים אישיים, אך בתוך תחומי האיחוד האירופי בלבד.

 

VII. הרשמה

1. תיאור עיבוד הנתונים והיקפו

באפשרותכם להירשם באתר שלנו תוך מסירת נתונים אישיים. נתונים אלה יוכנסו במסך רישום, יועברו אלינו ויישמרו. במסגרת תהליך הרישום ייקלטו הנתונים שלהלן:

 • שם פרטי
 • שם משפחה (אופציונלי)
 • כתובת מייל
 • סיסמא

בעת ההרשמה יישמרו בנוסף נתונים אלה:

 • כתובת IP של המשתמש
 • תאריך ושעת ההרשמה

בעת ההרשמה ייווצר עבורך חשבון משתמש. באפשרותך לנהל חשבון משתמש זה באופן עצמאי באתר. לחשבון המשתמש שלך יישמר בנוסף באופן קבוע המידע שלהלן:

 • תאריך ההרשמה
 • כתובת IP בעת ההרשמה
 • תאריך הכניסה האחרונה למערכת

תאריך הניסיונות הכניסה הכושלים למערכת, אם היו

2. התשתית החוקית לעיבוד נתונים

עיבוד הנתונים, בתנאי שכבר ניתנה הסכמה לכך, כפוף לס' 6, פסקה 1, ס"ק א' לתקנת היסוד להגנת הפרטיות. אם ההרשמה נועדה לקיים הסכם שאתה צד לו או לביצוע צעדים בטרם נכרת ההסכם, אזי עיבוד הנתונים כפוף גם לס' 6, פסקה 1, ס"ק ב' לתקנת היסוד להגנת הפרטיות.

3. מטרת עיבוד הנתונים

אתה נדרש להירשם לצורך קיום הסכם עמך או לצורך ביצוע הצעדים בטרם ייכרת ההסכם. הרשמתך נדרשת גם כדי שתוכל להשתמש בתכנים ובשירותים מסוימים באתר שלנו. כמו כן, אנו משתמשים בנתונים שנקלטו כדי ליצור קשר עם המשתמשים הרשומים שלמענם אנו מנהלים חשבון משתמש, לצרכים תפעוליים, כגון כדי ליידע אותם על אודות שינויים בתנאי השימוש.

4. משך השמירה

ככלל, הנתונים נשמרים לתקופה בלתי מוגבלת. שמירת הנתונים תסתיים בתום שלוש שנים מסיום ההסכם.

 

VIII. קבוצות, פרויקטים ותכנים עצמאיים אחרים

1. היקף עיבודם של נתונים אישיים

בפלטפורמה ניתנת לכם האפשרות להעלות תכנים משלכם (לדוגמה, קבוצות, פרויקטים או אירועים)

2. התשתית החוקית לעיבוד נתונים אישיים

מסירת נתונים אישיים בהקשר זה היא ברשות. עיבוד הנתונים כפוף לס' 6, פסקה 1, ס"ק א' לתקנת היסוד להגנת הפרטיות.

3. מטרת עיבוד הנתונים

עיבוד הנתונים האישיים נועד להצגת הנתונים שמסרת בלבד.

4. משך השמירה

ככלל, הנתונים נשמרים לתקופה בלתי מוגבלת. השמירה תסתיים עם מחיקת הנתונים על ידך או בתום שלוש שנים מסיום ההסכם.

 

IX. יצירת קשר

1. היקף עיבודם של נתונים אישיים

במקרים שאתם יוצרים עמנו קשר במייל, בדואר, באמצעות טופס יצירת קשר או בדרך אחרת, הנתונים שאתם מוסרים (לדוגמה, כתובת המייל שלכם וגם שמכם ומספר הטלפון שלכם, לפי הצורך) מעובדים על ידינו כדי לטפל בבקשה שלכם וכדי להשיב לכם.

2. התשתית החוקית לעיבוד המידע האישי

כשאתם מוסרים לנו נתונים בהקשר שלפני כריתת ההסכם, לדוגמה, בקשה לקבלת הצעה או שאלות לגבי המוצרים שלנו, הדבר כפוף לס' 6, פסקה 1, ס"ק ב' לתקנת היסוד להגנת הפרטיות. אם הסכמתם שניצור אתכם קשר, עיבוד הנתונים האישיים יהיה כפוף לס' 6, פסקה 1, ס"ק א' לתקנת היסוד להגנת הפרטיות. בכל מקרה אחר יהיה עיבוד הנתונים האישיים כפוף לס' 6, פסקה 1, ס"ק ו' לתקנת היסוד להגנת הפרטיות.

3. מטרת עיבודם של נתונים אישיים

נעבד את המידע האישי לצורך יצירת הקשר בלבד. זהו גם האינטרס המוצדק הנדרש לעיבוד הנתונים.

4. משך השמירה

נתוניכם יימחקו משיתברר, לפי הנסיבות, כי הסתיים הטיפול בפנייתכם או בעניין הרלוונטי.

 

X. מערכת שיחות ועידה בווידאו

1. היקף עיבודם של נתונים אישיים

באפשרותכם לקיים שיחות ועידה בווידיאו באמצעות הפלטפורמה. לצורך זה, אנו משתמשים בתוכנה BigBlueButton. כשתחליטו להצטרף לשיחת ועידה בווידיאו, יעובדו הנתונים שלהלן, לפי הצורך:

 • השם שבחרתם
 • השתייכותכם לחדרים
 • תמונת הווידיאו שלכם, אם תפעילו אותה בשיחת הוועידה בווידיאו
 • הדברים שתשמיעו באמצעות הקול, אם תפעילו את אופציית הקול בשיחת הוועידה
 • המסמכים שתשתפו (לדוגמה, מצגות, טבלאות, טקסטים, אודיו, וידיאו), אם תשתפו אותם בשיחת הוועידה בווידיאו
 • ההודעות שתשתפו, אם תשתפו אותן בשיחת הוועידה בווידיאו
 • המסרים שתשתפו, אם תשתפו אותם בשיחת הוועידה בווידיאו
 • הציורים שתשתפו, אם תשתפו אותם בשיחת הוועידה בווידיאו
 • הסקרים ותוצאות הסקרים שתשתפו, אם תשתפו אותם בשיחת הוועידה בווידיאו
 • שאר המידע שתשתפו, אם תשתפו אותו בשיחת הוועידה בווידיאו
 • כתובת IP של מכשיר הקצה שאתם משתמשים בו
 • תאריך ושעת גישה
 • שיטת הגישה
 • המשאב שהגישה נעשתה ממנו
 • המשאב שאליו ניגשתם

2. התשתית החוקית לעיבודם של נתונים אישיים

עיבוד נתונים אישיים במסגרת שיחות ועידה בווידיאו כפוף לס' 6, פסקה 1, ס"ק א' לתקנת היסוד להגנת הפרטיות.

3. מטרת עיבוד הנתונים

עיבוד הנתונים נועד לאפשר קיומן של שיחות ועידה בווידיאו וכן את הפונקציות הגלויות הכרוכות בכך, כגון צ'אט או פיצול מסך.

4. משך השמירה

הנתונים המעובדים נשמרים במשך שיחת הוועידה בווידיאו בלבד. אם נחרוג ממנהג זה חד-פעמית נודיע לך על כך, ואם הדבר דרוש על פי חוק, נבקש את הסכמתך, בהתאם. תוצאות הצבעה בהצבעות שמיות עשויות להישמר תקופה ארוכה יותר, אם הדבר דרוש על פי חוק, לדוגמה, כדי להוכיח הכרעה שהתקבלה. גם אם הדבר אינו דרוש, ייתכן שתישמר תוצאת המשאל תוך השמטת שמות המצביעים.

 

XI. עוגיות

1. היקף עיבודם של נתונים אישיים

האתר שלנו משתמש בעוגיות כמרכיב טכני הכרחי. עוגיות הן קובצי טקסט הנשמרים במחשב שלכם. אנו משתמשים בעוגיות כדי להפוך את האתר שלנו לידידותי יותר למשתמש. מקצת המרכיבים באתר שלנו דורשים שהדפדפן שבאמצעותו אתם גולשים באתר שלנו ימשיך להיות מזוהה גם לאחר שעברתם לדף אחר.

כמו כן, אנו משתמשים באתר שלנו בעוגיות המאפשרות לנתח את התנהגות הגלישה של המשתמש או המשתמשת. בעת הכניסה לאתר שלנו תופיע הודעה בדבר השימוש בעוגיות, והמשתמש מתבקש לתת את הסכמתו לעיבוד המידע האישי הרלוונטי. בהקשר זה גם תופיע הודעה המפנה להצהרה זו בדבר ההגנה על הפרטיות. השימוש בעוגיות מותנה בקבלת רשות.

2. התשתית החוקית לעיבודם של נתונים אישיים

עיבוד נתונים אישיים תוך שימוש בעוגיות כפוף לס' 6, פסקה 1, ס"ק א' לתקנת היסוד להגנת הפרטיות, בכל הנוגע לעוגיות כמרכיב טכני הכרחי.

3. מטרת עיבוד הנתונים

השימוש בעוגיות כמרכיב טכני הכרחי נועד להפוך את השימוש באתר שלנו לפשוט יותר עבורך. מקצת הפונקציות המוצעות באתר לא יפעלו בלי שימוש בעוגיות. כדי שהן יפעלו, יש צורך שהדפדפן ימשיך להיות מזוהה גם לאחר שעבר לדף אחר. נתוני המשתמש הנאספים באמצעות העוגיות הדרושות מבחינה טכנית לא ישמשו לבניית פרופיל משתמש.

השימוש בעוגיות ניתוח נועד לשפר את איכות האתר שלנו ואת התכנים שבו. באמצעות עוגיות הניתוח אנו אוספים מידע על אופן השימוש באתר כדי לאפשר שיפור מתמיד בשירות שלנו.

4. משך השמירה

העוגיות כמרכיב טכני הכרחי נמחקות בדרך כלל בעת סגירת הדפדפן, כלומר בסיום הגלישה.

העוגיות הנוספות נמחקות אוטומטית לאחר תקופה מוגדרת שתחרוג מגלישה יחידה, תקופה זו שונה מעוגייה לעוגייה. באפשרותכם לראות את משך השמירה של העוגיות בהגדרת הדפדפן שלכם. שם גם תוכלו למחוק עוגיות לפני תום תקופת השמירה.

 

***