Zaznacz stronę

Zasady korzystania

z Platformy do wideokonferencji i zarządzania projektami „DINA.international“

(wiążące jest niemieckie brzmienie poniższych postanowień/tłumaczenie na język polski)

 

1. Zakres obowiązywania

 1. Niniejsze zasady odnoszą się do użytkowania platformy internetowej „Dina.international“ (dalej zwanej „platformą“) zarządzanej przez Fundację Rosyjsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży (Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch gGmbH), Mittelweg 117b, 20149 Hamburg (dalej zwaną „Fundacja DRJA“).
 2. DINA.international to wspólny projekt podmiotów eksperckich i wspierających międzynarodową pracę z młodzieżą, a mianowicie Fundacji Rosyjsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Francusko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Centrum Koordynacji Izraelsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży – ConAct oraz Centrum Koordynacji Czesko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży – Tandem. Fundacja DRJA reprezentuje wszystkich partnerów wobec użytkowniczek/użytkowników platformy.
 3. Dla użytkowania platformy zastosowanie znajdują wyłącznie niniejsze zasady użytkowania w brzmieniu obowiązującym w momencie zawarcia umowy (rejestracji). Wszelkie inne zasady użytkowniczek/użytkowników odbiegające od niniejszych nie mają zastosowania, chyba że Fundacja DRJA jednoznacznie wyraziła zgodę na ich obowiązywanie.

 

2. Opis usług

 1. Za pomocą platformy Fundacja DRJA udostępnia zarejestrowanym użytkowniczkom/użytkownikom platformę komunikacyjną z różnymi funkcjami, umożliwiającą wspólną, interaktywną pracę oraz prezentację projektów wymian w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży i uczniów.
 2. Grupę docelową stanowią zarówno organizatorki/organizatorzy wymian młodzieży, ekspertki/eksperci, nauczycielki/nauczyciele zaangażowani w międzynarodową wymianę młodzieży, jak i osoby uczestniczące w międzynarodowych wymianach młodzieży w obszarze wymiany szkolnej, pozaszkolnej i zawodowej. Użytkowniczkom/użytkownikom zamierzającym korzystać z platformy w innym kontekście (nie dotyczącym międzynarodowej wymiany młodzieży), zwraca się uwagę na to, by w takim przypadku korzystali z innego systemu. Jeśli użytkowniczki/użytkownicy ponownie naruszą to postanowienie, ich konto może zostać usunięte.
 3. Platforma jest przeznaczona dla użytkowniczek/użytkowników w wieku powyżej 12 lat.
 4. Fundacja DRJA dokłada wszelkich starań, by wszystkim użytkowniczkom/użytkownikom umożliwić dostęp do platformy 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Fundacja DRJA zastrzega jednak, że mogą wystąpić przejściowe zakłócenia w funkcjonowaniu platformy, w szczególności wynikające z prowadzonych standardowych prac konserwacyjnych, wewnątrzsystemowych zakłóceń sieci internetowej lub działania siły wyższej. W związku z tym użytkowniczki/użytkownicy nie mają prawa domagać się stałego dostępu do platformy o każdej porze. Fundacja DRJA nie jest zatem zobowiązana do zapewnienia określonej dostępności do platformy.

 

3. Koszty

 1. Za korzystanie z przedmiotowej platformy w ramach jej podstawowych funkcji Fundacja DRJA zasadniczo nie pobiera od użytkowniczek/użytkowników żadnych opłat. Organizatorki/organizatorzy mogą ograniczyć/uregulować uczestnictwo, tj. uruchomienie konkretnych funkcji na platformie, poprzez wprowadzenie opłaty za uczestnictwo.
 2. Jeśli użytkowniczka/użytkownik chce z własnej inicjatywy korzystać z funkcji wykraczających poza standardowe funkcje i np. zarezerwuje wideokonferencję, wtedy u usługodawców świadczących obsługę techniczną mogą powstać koszty. W takim przypadku zastosowanie znajduje tabela opłat regulująca wydarzenia osób trzecich w jej aktualnym brzmieniu.
 3. Wskutek korzystania z platformy u użytkowniczki/użytkownika mogą powstać koszty z tytułu połączenia internetowego, które są zależne od  danej umowy z operatorem lub wszelkich innych umów i tym samym nie mogą stanowić przedmiotu poniższych zasad użytkowania platformy.

 

4. Rejestracja (zawarcie umowy)

 1. Zawarcie umowy pomiędzy użytkowniczką/użytkownikiem a Fundacją DRJA następuje poprzez rejestrację.
 2. W celu rejestracji użytkowniczka/użytkownik musi na platformie po kliknięciu w menu na przycisk w menu „Zarejestruj się“ lub „Zarejestruj się bezpłatnie“ w formularzu rejestracyjnym wypełnić zgodnie z prawdą co najmniej wszystkie pola obowiązkowe.
 3. Informacje podawane w formularzu rejestracyjnym użytkowniczka/użytkownik może w każdej chwili do momentu jego wysłania poprawić, zmienić lub usunąć. Jeśli podane informacje okażą się niewystarczające, użytkowniczka/użytkownik otrzyma odpowiednie powiadomienie. Wraz z kliknięciem na przycisk „Zarejestruj się“ użytkowniczka/użytkownik składa wiążący wniosek o zawarcie umowy na korzystanie z platformy. Tym samym ukończona zostaje rejestracja, a wypełniony formularz rejestracyjny jest przesyłany do Fundacji DRJA. Wskutek tak złożonej oferty użytkowniczka/użytkownik otrzymuje na podany przez nią/niego adres mailowy automatycznie wygenerowane potwierdzenie dokonanej rejestracji. Za pomocą otrzymanego w tym mailu linku może dokończyć aktywację konta. Wraz z akceptacją pierwszego logowania i udostępnieniem usług Fundacja DRJA przyjmuje ofertę.
 4. Niepełnoletni(e) użytkowniczki/użytkownicy mogą dokonać rejestracji jedynie za zgodą swoich opiekunów prawnych.
 5. W przypadku podania w polach obowiązkowych niekompletnych lub niepoprawnych danych, szczególnie w przypadku błędnego adresu mailowego, Fundacja DRJA zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkowniczki/użytkownika. W takim przypadku użytkowniczka/użytkownik może jednak założyć nowe konto, podając swoje kompletne i poprawne dane.
 6. W celu zawarcia umowy użytkowniczka/użytkownik ma w chwili obecnej do dyspozycji następujące języki: niemiecki, angielski, hebrajski, francuski, polski i czeski. Komunikacja z Fundacją DRJA możliwa jest w języku niemieckim i angielskim.
 7. Podczas rejestracji użytkowniczka/użytkownik musi zaakceptować niniejsze zasady korzystania z platformy, z którymi może się wówczas zapoznać. Może je zapisać za pomocą funkcji przeglądarki „Zapisz“ oraz wydrukować klikając na „Drukuj“. Poza zasadami korzystania z platformy nie zostaje zapisana żadna treść umowy. Dodatkowo zostaną one przesłane użytkowniczce/użytkownikowi w ramach procesu rejestracji na wskazany przez niego/nią adres e-mail. Zasady te w ich aktualnym brzmieniu są również dostępne na stronie platformy.

 

5. Zasady postępowania użytkowniczek/użytkowników, zwolnienie z odpowiedzialności

 1. Użytkowniczki/użytkownicy zobowiązują się do pełnego szacunku, rzeczowego i fachowego postępowania w ramach swojej działalności na platformie.
 2. Użytkowniczki/użytkownicy zobowiązują się podczas korzystania z platformy do każdorazowego przestrzegania obowiązujących przepisów prawa. W szczególności udostępnianie fotografii osób trzecich lub fotografii ukazujących wizerunek osób trzecich dozwolone jest jedynie wtedy, gdy jest to prawnie dopuszczalnie, np. gdy dane osoby trzecie wyraziły na to zgodę. W przypadku osób niepełnoletnich należy uzyskać zgodę ich opiekunów prawnych.
 3. Użytkowniczkom/użytkownikom w szczególności zabrania się:
  1. udostępniania treści bez posiadania do nich koniecznych praw;
  2. udostępniania treści chronionych prawem (np. prawem autorskim, prawem znaków towarowych, prawem patentowym, prawem desingu lub prawem o wzorach użytkowych) lub reklamowania, oferowania czy rozpowszechniania towarów lub usług objętych chronionymi prawem oznaczeniami (np. marek) bez posiadania ku temu stosownych uprawnień;
  3. udostępniania treści dyskryminujących, naruszających godność ludzką, wspierających lub aprobujących terroryzm, obraźliwych i naruszających prawo lub dobre obyczaje;
  4. udostępniania treści pornograficznych lub naruszających ustawę o ochronie dzieci i młodzieży lub reklamowania, oferowania lub rozpowszechnianie treści pornograficznych lub naruszających ustawę o ochronie dzieci i młodzieży;
  5. naprzykrzania się innym użytkowniczkom/użytkownikom (szczególnie poprzez przesyłanie spamu);
  6. podejmowania lub wspierania działań komercyjnych lub niezgodnych z zasadami konkurencji;
  7. podejmowania działań mających na celu zakłócić działanie infrastruktury Fundacji DRJA, w szczególności poprzez jej nadmierne obciążanie.
 4. W przypadku naruszenia wyżej opisanych zasad lub bezprawnego działania użytkowniczek/użytkowników na platformie, Fundacja DRJA jest wedle własnego uznania uprawniona do tymczasowego lub trwałego pozbawienia użytkowniczek/użytkowników możliwości korzystania z platformy (w tym także do usunięcia konta użytkowniczki/użytkownika) oraz, jeżeli jest to konieczne, do podjęcia dalszych kroków zmierzających do zaprzestania naruszeń. Fundacja DRJA jest w takich przypadkach w szczególności uprawniona do usunięcia odpowiednich treści bez wcześniejszej zapowiedzi.
 5. Ponadto użytkowniczka/użytkownik zobowiązany jest zwolnić Fundację DRJA oraz jej wszelkich przedstawicieli z jakichkolwiek roszczeń (w tym ze stosownych kosztów obsługi prawnej) oraz zadbać o to, by nie ponosiła ona żadnych negatywnych konsekwencji oraz bronić przed roszczeniami osób trzecich powstałych w związku z domniemanym naruszeniem niniejszych zasad lub ich praw. Użytkowniczka/użytkownik jest zobowiązany na wypadek wystąpienia z roszczeniem ze strony osób trzecich do niezwłocznego przekazania Fundacji DRJA wszelkich informacji, które są konieczne do ich sprawdzenia.

 

6. Zgłaszanie nieprzyzwoitych treści

Użytkowniczki/użytkownicy mają w każdej chwili możliwość zgłoszenia Fundacji DRJA treści mających w ich ocenie charakter treści nieprzyzwoitych. Takiego zgłoszenia mogą dokonać w szczególności poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub wykorzystując przeznaczony do tego link dostępny na platformie.

 

7. Zasady postępowania i odpowiedzialność Fundacji DRJA

 1. Fundacja DRJA będzie mieć wgląd do komunikacji użytkowniczek/użytkowników w obrębie grup/projektów jedynie w konkretnych sytuacjach, w szczególności jeśli zostaną jej zgłoszone przypadki udostępniania nieprzyzwoitych treści w ramach danej grupy lub projektu.
 2. Korzystanie z platformy nie ma żadnego znaczenia ani wpływu na opracowywanie i dofinansowanie wniosków składanych w Fundacji DRJA.
 3. Fundacja DRJA nie ma technicznych możliwości, by potwierdzić, że zarejestrowane/i użytkowniczki/użytkownicy faktycznie są tymi osobami, za które się podają. Fundacja DRJA nie może zatem zagwarantować faktycznej tożsamości użytkowniczek/użytkowników.  Każda/y użytkowniczka/użytkownik musi zatem sam(a) zadbać o potwierdzenie tożsamości innych użytkowniczek/użytkowników.
 4. Fundacja DRJA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, dane i/lub informacje udostępnione przez użytkowniczki/użytkowników. Fundacja DRJA nie może w szczególności zagwarantować, że treści te są prawdziwe, spełniają określony cel lub mogą mu służyć.

 

8. Okres trwania umowy

 1. Użytkowniczka/użytkownik może w każdej chwili, bez podania powodów, zrezygnować z członkowstwa na platformie poprzez kliknięcie na poziomie konta użytkowniczki/użytkownika na przycisk „Usuń profil“. Alternatywnie może się również zwrócić w tej sprawie do Fundacji DRJA pisemnie lub mailowo pod adresem dina@stiftung-drja.de.
 2. Fundacja DRJA może w każdej chwili pisemnie lub mailowo wypowiedzieć użytkowniczkom/użytkownikom ich członkostwo na platformie z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 3. Prawo obu stron do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów pozostaje nienaruszone. Ważnym powodem dla Fundacji DRJA może w szczególności być sytuacja, w której użytkowniczka/użytkownik nie tylko nieznacznie lub wielokrotnie naruszy niniejsze zasady korzystania z platformy, a w szczególności gdy użytkowniczka/użytkownik naruszy wyżej opisane zasady postępowania obowiązujące użytkowniczki/użytkowników.
 4. Wraz ze skutecznym wypowiedzeniem konto użytkowniczki/użytkownika i jej/jego treści zostaną dezaktywowane lub usunięte. Po upływie maksymalnie 2 tygodni konto użytkowniczek/użytkowników zostanie całkowicie i bezpowrotnie usunięte. Fundacja DRJA zastrzega sobie jednak prawo do nieusuwania treści udostępnionych na platformie, przy jednoczesnym usunięciu imienia/nazwiska użytkowniczki/użytkownika. Użytkowniczka/użytkownik może jednak domagać się częściowego lub całkowitego usunięcia udostępnionych przez nią/niego treści, jeśli naruszają one zasady postępowania obowiązujące użytkowniczki/użytkowników albo występuje prawny obowiązek ich usunięcia albo jeśli nieproporcjonalnie mocno naruszają one prawa osobiste. W takich przypadkach Fundacja DRJA zastrzega sobie prawo do zgodnego z prawem przekształcenia danych treści.

 

9. Prawa użytkowania

Wraz z udostępnieniem danej treści na platformie użytkowniczka/użytkownik udziela Fundacji DRJA zwykłego, nieodpłatnego, czasowo i terytorialnie nieograniczonego prawa do korzystania z treści i do trwałego ich publicznego udostępniania na platformie. Użytkowniczka/użytkownik dzięki dostępnym na platformie funkcjom ma możliwość udostępnienia danych treści jedynie ograniczonemu kręgowi osób lub wyłącznie samej/samemu sobie. Takie ustawienia są uwzględniane przez Fundację DRJA. Niniejsze prawo do korzystania z udostępnionych treści obowiązuje także po upływie okresu obowiązywania umowy, jeśli i o ile użytkowniczka/użytkownik sam(a) ich nie usunie.

 

10. Zmiany warunków użytkowania

Fundacja DRJA zastrzega sobie prawo do dokonywania w późniejszym terminie zmian niniejszych zasad korzystania z platformy, jeśli i o ile w ten sposób nie bardziej niż jedynie nieznacznie zmianie ulegnie główny charakter usług wynikających z umowy (por. pkt. 2). Fundacja DRJA poinformuje użytkowniczkę/użytkownika o zmianie zasad korzystania z platformy wskazując wyraźnie wprowadzone zmiany. Jeśli użytkowniczka/użytkownik nie wyrazi zgody na wprowadzone zmiany, może w terminie 6 tygodni od otrzymania wiadomości o zmianach zgłosić swój sprzeciw. Jeśli w ww. terminie nie zostanie zgłoszony sprzeciw, zmiany uznaje się za zaakceptowane. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu umowa będzie dalej obowiązywać w dotychczasowym brzmieniu, Fundacja DRJA zastrzega sobie jednak w takim wypadku prawo do skorzystania ze zwykłego prawa do wypowiedzenia umowy. Fundacja DRJA w powiadomieniu o zmianie zasad korzystania z platformy pouczy o prawie zgłoszenia sprzeciwu, znaczeniu sposobu postępowania użytkowniczek/użytkowników i wynikających z nich skutków prawnych.

 

11. Prawo właściwe, miejsce realizacji i właściwość miejscowa sądu

 1. Prawem obowiązującym jest wyłącznie prawo niemieckie, z wyłączeniem Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Jeśli użytkowniczka/użytkownik ma stałe miejsce pobytu w innym kraju członkowskim UE, wtedy bezwzględnie wiążące normy prawne ochrony konsumenta tego kraju pozostają nienaruszone.
 2. Dla wszelkich obecnych lub przyszłych roszczeń wynikających z lub powstałych w związku z niniejszą umową z przedsiębiorcami, osobami prawnymi prawa publicznego lub wyodrębnionego majątku publiczno-prawnego sądem wyłącznie miejscowo właściwym jest sąd miejsca siedziby Fundacji DRJA. Ta sama właściwość miejscowa sądu obowiązuje w przypadkach, w których użytkowniczka/użytkownik nie posiada ogólnej właściwości sądowej w Niemczech, gdy po zawarciu umowy zmieni on/ona swoje miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu i przeniesie się za granicę lub gdy w momencie wniesienia powództwa jej/jego miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu pozostaje nieznane. Nienaruszone pozostają odrębne postanowienia art. 17 ff. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych.