Podmínky užívání

platformy pro videokonference a projektový management „DINA.international“

(překlad do češtiny; rozhodné je německé znění)

 

1. Rozsah platnosti

 1. Tyto podmínky se vztahují na užívání internetové platformy „DINA.international“, kterou provozuje Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch gGmbH, Mittelweg 117b, 20149 Hamburg, Německo (dále jen „nadace DRJA“).
 2. DINA.international je společným projektem organizací věnujících se odborné činnosti a podpoře v oblasti mezinárodní práce s mládeží, a to konkrétně těchto organizací: Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch gGmbH (Nadace pro německo-ruskou výměnu
  mládeže), Deutsch-Polnisches Jugendwerk (Německo-polská agentura pro mládež), Deutsch-Französisches Jugendwerk (Německo-francouzská agentura pro mládež), Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugendaustausch – ConAct (Koordinační centrum izraelsko-německých výměn mládeže – ConAct) a Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch – Tandem (Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem). Nadace DRJA projektové partnery zastupuje vůči uživatelům platformy.
 3. Pro užívání internetové platformy platí výlučně tyto podmínky užívání ve znění platném při podpisu smlouvy (registraci). Odchylné podmínky uživatelů lze uplatnit pouze v případě, že nadace DRJA výslovně souhlasila s jejich platností.

 

2. Popis plnění

 1. Prostřednictvím uvedené internetové platformy nadace DRJA registrovaným uživatelům poskytuje komunikační platformu s různými funkcemi, které mají v rámci mezinárodních výměn mládeže a žáků umožnit uživatelům společnou interaktivní práci a prezentaci výměnných projektů.
 2. Cílovou skupinou jsou organizátoři výměn mládeže, odborní pracovníci a pedagogové zabývající se mezinárodními výměnami i účastníci mezinárodních výměn mládeže v oblasti školních, mimoškolních i pracovních výměn mládeže. Uživatelé, kteří nechtějí platformu využívat v kontextu mezinárodních výměn mládeže, jsou tímto upozorněni, že mají v takovém případě využívat jiný systém. Pokud uživatel toto pravidlo opakovaně poruší, může být jeho uživatelský účet smazán.
 3. Tato internetová platforma je určena pro uživatele starší 12 let.
 4. Nadace DRJA se snaží poskytovat přístup k internetové platformě všem uživatelům 24 hodin denně sedm dní v týdnu. Přesto může docházet k dočasným přerušením provozu, a to zejména v důsledku údržby, systémových poruch internetu nebo v důsledku zásahů vyšší moci. Uživatelé tak nemají nárok na neustálý a nepřetržitý přístup k platformě. Provozovatelé negarantují žádnou konkrétní dostupnost.

 

3. Náklady

 1. Za užívání internetové platformy se standardními funkcemi nadace DRJA od uživatelů zásadně nevybírá žádné poplatky. Účast, tzn. zpřístupnění určitých částí platformy, mohou pořadatelé na platformě omezit/upravit účastnickým poplatkem.
 2. Pokud by uživatel na platformě chtěl sám využívat funkce nad rámec standardních funkcí a např. rezervovat kapacity pro videokonference, mohou vzniknout náklady na straně technických poskytovatelů. Zde platí aktuální ceník pro akce třetích osob.
 3. Při užívání internetové platformy mohou uživateli vznikat náklady za internetové připojení, které závisí na jeho smlouvě nebo případných dalších smlouvách, a proto nemohou být předmětem těchto podmínek.

 

4. Registrace (uzavření smlouvy)

 1. Smlouva mezi uživatelem a nadací DRJA vzniká registrací uživatele.
 2. Pro registraci musí uživatel na internetové platformě kliknout v menu na „Registrovat“ nebo „Nyní zdarma registrovat“ a následně pravdivě vyplnit alespoň povinná pole uvedená v registračním formuláři.
 3. Údaje ve formuláři může uživatel před odesláním kdykoliv opravit, změnit nebo vymazat. Pokud údaje nesplňují požadavky, zobrazí se uživateli odpovídající upozornění. Kliknutím na tlačítko „Registrovat“ uživatel podává závaznou žádost o uzavření smlouvy o používání internetové platformy. Tím je registrace dokončena a formulář je odeslán nadaci DRJA. Po podání žádosti uživatel obdrží automaticky vygenerovaný potvrzovací e-mail na e-mailovou adresu uvedenou při registraci. Prostřednictvím hypertextového odkazu v potvrzovacím e‑mailu může uživatel plně aktivovat svůj uživatelský účet. Akceptací prvního přihlášení a poskytnutím plnění nadace DRJA uživatelovu žádost přijímá.
 4. Nezletilí uživatelé se mohou registrovat pouze se souhlasem zákonného zástupce.
 5. V případě neúplných nebo nesprávných údajů v povinných polích, zejména v případě chybné e-mailové adresy, si nadace DRJA vyhrazuje právo daný uživatelský účet smazat. Uživatel si v takovém případě však může založit nový účet zadáním úplných a správných údajů.
 6. Pro uzavření smlouvy má uživatel v současné době k dispozici následující jazyky: němčina a angličtina. S nadací DRJA lze komunikovat v němčině nebo angličtině.
 7. Tyto podmínky užívání musí uživatel v rámci přihlášení akceptovat a jsou mu při tom k dispozici k nahlédnutí. Podmínky lze uložit pomocí funkce „Uložit“ v internetovém prohlížeči a pomocí funkce „Tisk“ vytisknout. Kromě podmínek užívání se neuloží žádný další text smlouvy. Kromě toho budou podmínky uživateli zaslány v rámci procesu registrace na jím zadanou e-mailovou adresu. Aktuálně platné znění podmínek je k dispozici na internetových stránkách platformy.

 

5. Pravidla chování uživatelů, osvobození od nároků třetích osob

 1. Uživatelé se zavazují s internetovou platformou nakládat s respektem, věcně a v souladu s jejím účelem.
 2. Uživatelé musí při užívání internetové platformy dodržovat příslušné platné právní předpisy. Zejména na ni smí umisťovat fotografie patřící třetím osobám nebo fotografie zobrazující třetí osoby pouze v případě, že je to právně přípustné, např. protože s tím daná třetí osoba souhlasila. V případě nezletilých osob je vyžadován souhlas zákonného zástupce.
 3. Uživatelům je zejména zakázáno:
  1. zveřejňovat obsah, k němuž nedisponují potřebnými právy;
  2. zveřejňovat obsah chráněný zákonem (např. autorským právem, ochrannou známkou, patentem či zákonem o průmyslových nebo užitných vzorech) nebo inzerovat, nabízet nebo prodávat zboží nebo služby pod zákonem chráněnými symboly (např. pod ochrannou známkou), aniž by k tomu byli oprávněni;
  3. zveřejňovat diskriminační obsah, obsah porušující lidskost, podporující nebo schvalující terorismus, obsah urážlivý nebo porušující dobré mravy;
  4. zveřejňovat pornografický obsah nebo obsah, který porušuje zákony na ochranu mládeže, či inzerovat, nabízet nebo prodávat pornografický obsah nebo obsah, který porušuje zákony na ochranu mládeže;
  5. nepřijatelným způsobem obtěžovat ostatní uživatele (zejména prostřednictvím spamu);
  6. provádět nebo podporovat komerční reklamu nebo jednání narušující hospodářskou soutěž;
  7. provádět jednání, která svou povahou mohou zhoršit funkčnost infrastruktury používané nadací DRJA, zejména způsobit její nadměrné zatížení.
 4. Při porušení výše uvedených pravidel nebo v případě protiprávního jednání ze strany uživatele internetové platformy je nadace DRJA oprávněna dle vlastního uvážení uživatele dočasně nebo trvale vyloučit z používání internetové platformy (včetně vymazání jeho uživatelského účtu), a pokud to bude nutné, přijmout další opatření k zamezení dalšího porušování. Nadace DRJA je v takových případech zejména oprávněna obsah bez předchozího upozornění odstranit.
 5. Dále je uživatel povinen převzít na sebe jakékoliv nároky třetích osob uplatněné vůči nadaci DRJA nebo jejím zástupcům (včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení), případné uplatněné nároky nahradit a nadaci a její zástupce bránit před nároky třetích stran uplatňovaných kvůli domnělému porušení těchto ustanovení nebo práv takovýchto třetích stran. Uživatel je v případě uplatňování nároků třetí stranou povinen nadaci DRJA neprodleně poskytnout veškeré informace, které jsou zapotřebí pro prověření takovýchto nároků třetí strany.

 

6. Nahlášení nevhodného obsahu

Uživatelé mohou nadaci DRJA kdykoliv nahlásit obsah, který považují za nevhodný. Takovýto obsah mohou nahlásit především e-mailem nebo pomocí pro tyto účely určeného odkazu umístěného na internetové platformě.

 

7. Pravidla chování a odpovědnost nadace DRJA

 1. Nadace DRJA bude do komunikace uživatelů v rámci skupin/projektů nahlížet pouze na základě konkrétních podnětů, zejména pokud jí byl ze skupiny nebo projektu nahlášen nevhodný obsah.
 2. Užívání internetové platformy nemá žádný význam z pohledu zpracovávání a schvalování žádostí o podporu podaných u nadace DRJA a nemá na takovéto žádosti žádný vliv.
 3. Nadace DRJA nemá technicky možnost s jistotou zjistit, zda jsou registrovaní uživatelé skutečně těmi osobami, za které se vydávají. Z tohoto důvodu nadace DRJA neručí za skutečnou identitu uživatelů. Každý uživatel se proto musí o identitě ostatních uživatelů přesvědčit sám.
 4. Nadace DRJA nenese žádnou odpovědnost za obsah, údaje a informace, které jí uživatelé poskytli. Nadace DRJA zejména nezaručuje, že jsou takovéto údaje pravdivé, plní nějaký určitý účel nebo mají takovému účelu sloužit.

 

8. Doba trvání smlouvy

 1. Uživatel může členství v internetové platformě ukončit kdykoliv bez udání důvodu kliknutím na tlačítko „Odstranit profil“ ve svém uživatelském účtu. Případně se uživatel může obrátit na nadaci DRJA písemně nebo e-mailem zaslaným na adresu dina@stiftung-drja.de.
 2. Nadace DRJA může uživateli členství kdykoliv řádně ukončit písemnou formou nebo e-mailem se 14denní výpovědní lhůtou.
 3. Právo obou stran na výpověď ze závažného důvodu zůstává nedotčeno. Za důležitý důvod se pro nadaci DRJA považuje zejména situace, kdy uživatel nikoliv jen zanedbatelným způsobem a opakovaně poruší tyto podmínky užívání, zejména když poruší výše uvedená pravidla chování uživatelů.
 4. Poté, co výpověď nabyde účinnosti, jsou uživatelský účet a uživatelův obsah deaktivovány, resp. smazány. Po uplynutí maximálně dvou týdnů dojde k úplnému nevratnému vymazání uživatelského účtu. Nadace DRJA si vyhrazuje právo obsah zveřejněný na internetové platformě nesmazat, ale odstranit u něho jméno daného uživatele. Uživatel však může požádat o částečné nebo úplné vymazání jím vytvořeného obsahu, pokud tento obsah porušuje pravidla chování uživatelů, pokud je dána zákonná povinnost jeho výmazu nebo pokud tím jsou nepřiměřeně porušena jeho práva na ochranu osobnosti. Pro takový případ si nadace DRJA vyhrazuje právo daný obsah upravit tak, aby byl v souladu s právními předpisy.

 

9. Užívací práva

Zveřejněním obsahu na internetové platformě uživatel uděluje nadaci DRJA prosté, bezplatné, přenositelné a prostorově a časově neomezené užívací právo k tomuto obsahu tak, aby nadace DRJA tento obsah na internetové platformě mohla trvale zpřístupnit veřejnosti. Uživatel má v menu internetové platformy možnost nastavit, aby byl daný obsah přístupný pouze omezenému okruhu osob či pouze jemu samotnému. Nadace DRJA bude takovéto nastavení respektovat. Uvedená užívací práva platí pro zveřejněný obsah i po skončení doby trvání smlouvy, pokud uživatel daný obsah sám nesmazal.

 

10. Změna podmínek užívání

Nadace DRJA může tyto podmínky dodatečně změnit, pokud tím povaha hlavního plnění smlouvy nebude změněna více než zanedbatelným způsobem (srov. čl. 2). Nadace DRJA uživateli změněné podmínky sdělí a změny mu jasně zvýrazní. Pokud uživatel s těmito změnami nebude souhlasit, může do šesti týdnů od doručení oznámení o jejich změně vyjádřit námitku. Pokud v uvedené době není vyjádřená žádná námitka, považují se změny za schválené. V případě námitky platí smlouva beze změny dále, nadace DRJA však případně využije svého práva na řádnou výpověď. Nadace DRJA v oznámení o změnách výslovně odkáže na právo námitky, význam chování uživatele a z něho vyplývající právní důsledky.

 

11. Rozhodné právo, místo plnění a soudní příslušnost

 1. Platí výlučně německé právo a nebude uplatňována Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Pokud má uživatel obvyklý pobyt v jiném členském státě EU, zůstává použitelnost závazných norem na ochranu spotřebitele daného státu nedotčena.
 2. V případě jakýchkoliv současných nebo budoucích nároků vzniklých na základě uzavření této smlouvy s obchodníky, veřejnoprávními právnickými osobami nebo veřejnoprávními fondy, nebo vzniklých v souvislosti s takovou smlouvou je dána výlučná soudní příslušnost podle sídla nadace DRJA. Stejná místní soudní příslušnost platí, pokud u uživatele není dána obecná příslušnost soudu v Německu, pokud uživatel po uzavření smlouvy své bydliště nebo místo obvyklého pobytu přesune mimo Německo nebo pokud jeho bydliště nebo místo obvyklého pobytu v době podání žaloby není známo. Odchylná ustanovení článku 17 a násl. evropského nařízení o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech týkající se soudní příslušnosti v případě spotřebitelů zůstává nedotčeno.